Súkromná materská škola SiMa Trenčianske Stankovce | Centrumsima.sk
15250
home,page,page-id-15250,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

dieta-skolka-sima

Hodinová starostlivosť

Máte veľa vybavovania a nemá sa Vám kto postarať o vašu ratolesť? Alebo len potrebujete viac času pre seba? V tom prípade sa Vám o dieťatko radi postaráme.
Prineste nám ho hocikedy v čase od 7:00 do  17:00 na koľko len potrebujete.

Hodinové stráženie /do 3 rokov/: 6€/hodina
Hodinové stráženie /od 3 do 6 rokov/: 4,50€/hodina

Sídlime v Trenčianskych Stankovciach, v zrekonštruovanej budove, ktorá bola navrhnutá a realizovaná pražskými projektantmi pre účely opatrovateľského centra a špeciálne uspôsobená potrebám detičiek. Budova sa nachádza v kľudnom prostredí s peknou záhradou. Ako vnútorné priestory, tak aj priestory okolo budovy spĺňajú prísne bezpečnostné a hygienické normy.

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Súkromnej MŠ SiMa

V súlade s § 4 ods. 1 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľka súkromnej materskej školy SiMa

Kvalifikačné predpoklady:
> odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
> minimálna pedagogická prax – 5 rokov,
> vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Požadované doklady:

> písomná prihláška do výberového konania,
> štruktúrovaný profesijný životopis,
> overené kópie dokladov o vzdelaní,
> doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
> výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
> potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
> písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
> súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 12,13 a 14 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob. údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov,
> čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách

Ďalšie požiadavky a kritéria: spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu:
> bezúhonnosť,
> zdravotná spôsobilosť,
> ovládanie štátneho jazyka.

Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:

Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Mgr. Simona Ilavská, Trenčianske Stankovce č.273, 913 11 Trenčianske Stankovce.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie do výberového konania oznámený zdriaďovateľkou súkromnej materskej školy Sima 7 dní pred jeho konaním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

Bližšie informácie u zriaďovateľky súkromnej materskej školy SiMa:

tel. kontakt – 0918 364 300,

e-mail: info@centrumsima.sk

Uzávierka prijímania prihlášok je 30. 4. 2023 Obálku označte heslom: riaditeľka – neotvárať“.

tvorivost-skolka-sima

Tvorivosť a hra

Zameriavame sa na to, aby všetky naše činnosti obsahovali prvky tvorivosti a hry. Preto volíme aj nižší počet detí v triedach, čo umožní individuálnejší prístup k deťom. U detí dbáme na vytvorenie vzťahu k hudbe, umeniu a prírode. Každý deň budeme spoznávať svet okolo nás. Všetky aktivity sú tvorené hravou formou.

,,Najdôležitejšou podmienkou toho, aby sa v dieťati vyvinula láska k životu, je pre neho to, aby bolo obklopené ľuďmi, ktorí milujú život.“ (Erich Fromm)

Ideálna poloha

Veľkou výhodou nášho centra je jeho poloha. Sídlime mimo mesta, no zároveň sme na jeho periférii, len malý kúsok od prírody. Budova sa nachádza v kľudnom prostredí so záhradou. V okolí nášho centra a neďalekých obciach sa neustále rozrastajú nové byty a domy s mladými rodinami. Nové, kvalitné a zdravé priestory sú prispôsobené tak, aby sa tam detičky cítili čo najlepšie.

Naša škôlka má celoročnú prevádzku. V prípade žiadosti rodičov, sa vieme dohodnúť na starostlivosti aj mimo otváracích hodín. Naša škôlka organizuje počas roka aj noci v škôlke, čo si naši doterajší rodičia veľmi chvália.  :-D

skolka-skolka-sima
ovocie-skolka-sima

Zdravá a pestrá strava

V centre sa nachádza vlastná kuchynka, ktorá je určená na prípravu raňajok, desiatej a olovrantu, ktorý pre vaše detičky pripravujeme sami. Obed dovážame z jedálne, ktorá je špecializovaná na prípravu jedál pre deti. Aby sme u nich podporovali zdravé stravovacie návyky, majú v našej škôlke k dispozícii celodenný prísun ovocia a zeleniny. V cene stravného sú zahrnuté raňajky, desiata, obed,  olovrant a ovocie, ktoré deťom podávame počas dňa. Našim deťom nedávame margarín, ale pravé, minimálne 82% MASLO. Podávame výhradne čerstvý tmavý chlieb a celozrnné pečivo. Pitný režim je samozrejmosťou – dojčenská voda, čaje, 100 % ovocné šťavy. Pitný režim je voľne prístupný deťom počas celého dňa. Vieme zabezpečíme v prípade potreby aj nutnú diétu.

Našim cieľom je, aby sa u nás dieťatko cítilo ako doma. Chceme, aby sa dieťa zábavnou formou naučilo vnímať okolitý svet. Radi by sme vychovali malé osobnosti, ktoré nezaniknú v dave. Takisto sa budeme snažiť v deťoch pestovať zdravý životný štýl.

Čo ponúkame

null

yoga pre najmenších

null

výučba anglického jazyka

null

spolupráca s rodičmi, oslavy narodenín detí s fotografom

null

spoznávanie slovenských alebo zahraničných sviatkov

null

tanečný krúžok pod odborným dohľadom

null

výučba aj formou Montessori

null

návšteva logopéda priamo v našom centre

null

podpora všestranného rozvoja a sebavedomia

null

golfové kurzy pre maličkých golfistov

null

výchova k zdravému životnému štýlu a hygiene

null

výlety do prírody, kde budeme spoznávať svet

null

hudobná výchova pod odborným vedením

Napíšte nám správu

Kontakt

null

Telefón

0918 364 300
null

Zriaďovateľ

Mgr. Simona Ilavská, zapísaná v živnostenskom registri
IČO: 50351133
null

Prevádzková doba

6:45 – 16:45

Chceli by ste umiestniť vaše dieťa v našej škôlke? Vyplňte prosím túto nezáväznú prihlášku a my vás budeme kontaktovať.

Tlačivo na stiahnutie: Prihláška – web

Top